Java是最早开始有并发的语言之一,再过去传统多任务的模式下,人们发现很难解决一些更为复杂的问题,这个时候我们就有了并发.

引用

       多线程比多任务更加有挑战。多线程是在同一个程序内部并行执行,因此会对相同的内存空间进行并发读写操作。这可能是在单线程程序中从来不会遇到的问题。其中的一些错误也未必会在单CPU机器上出现,因为两个线程从来不会得到真正的并行执行。然而,更现代的计算机伴随着多核CPU的出现,也就意味着不同的线程能被不同的CPU核得到真正意义的并行执行。


       那么,要开始Java并发之路,就要开始从java线程开始说起.

       本篇幅将是本系列博客的开山篇,也就是基础线程的复习.

线程简介

线程百科

<code>	线程,有时被称为轻量级进程(Lightweight Process,LWP),是程序执行流的最小单元。一个标准的线程由线程ID,当前指令指针(PC),寄存器集合和堆栈组成。另外,线程是进程中的一个实体,是被系统独立调度和分派的基本单位,线程自己不拥有系统资源,只拥有一点儿在运行中必不可少的资源,但它可与同属一个进程的其它线程共享进程所拥有的全部资源。<br/>
</code>

线程优点

资源利用率更好

程序设计在某些情况下更简单

程序响应更快

线程代价

设计更复杂

上下文切换的开销上升

增加资源消耗

线程的实现方式

       线程我们有不同的实现方式,生产环境中用到的也有所不同,那么,我们先来通过Demo看一下每种实现方式的区别.

通过Thread 实现的线程

<code>public class Demo1 {<br/>
  public static void main(String args[]) {<br/>
    Thread thread = Thread.currentThread();<br/>
    System.out.println("当前线程:" + thread);

    thread.setName("hyh thread");//修改线程名称

    System.out.println("修改名称之后:" + thread);

    try {<br/>
      for (int a = 5; a > 0; a--) {<br/>
        System.out.println(a);

        thread.sleep(1000);<br/>
      }<br/>
    } catch (Exception e) {<br/>
      System.out.println("出现异常");<br/>
    }<br/>
  }

</code>

通过集成Runnable接口实现

Demo2.class 清单:

<code>public class Demo2 implements Runnable {

  Thread t;

  //空构造函数<br/>
  Demo2() {<br/>
    t = new Thread(this, "测试线程");<br/>
    System.out.println("子线程" + t);<br/>
    t.start();<br/>
  }

  public void run() {<br/>
    try {<br/>
      for (int a = 5; a > 0; a--) {<br/>
        System.out.println("子线程" + a);<br/>
        Thread.sleep(1000);<br/>
      }<br/>
    } catch (InterruptedException e) {<br/>
      System.out.println("异常");<br/>
    }<br/>
    System.out.println("退出子线程");<br/>
  }<br/>
}

/**<br/>
 * 主类<br/>
 */<br/>
class ThreadDemo {<br/>
  public static void main(String args[]) {<br/>
    new Demo2();//创建一个新线程<br/>
    try {<br/>
      for (int i = 5; i > 0; i--) {<br/>
        System.out.println("主线程:" + i);<br/>
        Thread.sleep(1000);<br/>
      }<br/>
    } catch (InterruptedException e) {<br/>
      System.out.println("主线程异常");<br/>
    }<br/>
    //主线程退出<br/>
    System.out.println("主线程退出");

  }<br/>
}<br/>
</code>

通过集成 Thread 重写run方法实现

<code>public class Demo3 extends Thread {<br/>
  public Demo3() {<br/>
    //创建新线程<br/>
    super("线程Demo");<br/>
    System.out.println("子线程:" + this);<br/>
    start();<br/>
  }

  @Override<br/>
  public void run() {<br/>
    try {<br/>
      for (int a = 5; a > 0; a--) {<br/>
        System.out.println("子线程:" + a);<br/>
        Thread.sleep(500);<br/>
      }<br/>
    } catch (InterruptedException e) {<br/>
      System.out.println("子程序异常");<br/>
    }<br/>
  }

}

class MasterThread {<br/>
  public static void main(String args[]) {<br/>
    new Demo3();//创建新线程

    try {<br/>
      for (int i = 5; i > 0; i--) {<br/>
        System.out.println("主线程:" + i);<br/>
        Thread.sleep(1000);<br/>
      }<br/>
    } catch (InterruptedException e) {<br/>
      System.out.println("主程序异常");<br/>
    }<br/>
    System.out.println("主程序退出...");<br/>
  }<br/>
}<br/>
</code>

三个线程的实现

在日常生产中,使用线程可以通过实现Runnable接口.下面我们通过该方法实现简单的三个线程Demo

结构: 创建一个Demo4类,另外一个主类MultThreadDemo.

清单:

<code> public class Demo4 implements Runnable {<br/>
 //全局变量<br/>
  String name;<br/>
  Thread thread;

  //构造器<br/>
  public Demo4(String th) {<br/>
    name = th;<br/>
    thread = new Thread(this, name);<br/>
    System.out.println("新线程" + thread);<br/>
    //开始线程<br/>
    thread.start();<br/>
  }

  //重写run方法<br/>
  public void run() {<br/>
    try {<br/>
      for (int a = 5; a > 0; a--) {<br/>
        System.out.println(name + ":" + a);<br/>
        Thread.sleep(1000);<br/>
      }<br/>
    } catch (InterruptedException e) {<br/>
      System.out.println("异常");<br/>
    }<br/>
    System.out.println(name + "线程结束");<br/>
  }<br/>
}

/**<br/>
 * 测试类<br/>
 *<br/>
 * @author hyh<br/>
 */<br/>
class MultThreadDemo {

  public static void main(String[] args) {<br/>
    //创建三个线程<br/>
    Demo4 thread_1 = new Demo4("线程一");<br/>
    Demo4 thread_2 = new Demo4("线程二");<br/>
    Demo4 thread_3 = new Demo4("线程三");<br/>
    //查看状态<br/>
    System.out.println("线程一状态:" + thread_1.thread.isAlive());<br/>
    System.out.println("线程二状态:" + thread_2.thread.isAlive());<br/>
    System.out.println("线程三状态:" + thread_3.thread.isAlive());

    try {<br/>
      System.out.println("等待其他线程结束");<br/>
      //使用join确保主线程最后运行<br/>
      thread_1.thread.join();<br/>
      thread_2.thread.join();<br/>
      thread_3.thread.join();<br/>
    } catch (InterruptedException e) {<br/>
      System.out.println("线程异常");

    }<br/>
    //查看状态<br/>
    System.out.println("线程一:" + thread_1.thread.isAlive());<br/>
    System.out.println("线程二:" + thread_2.thread.isAlive());<br/>
    System.out.println("线程三:" + thread_3.thread.isAlive());<br/>
  }<br/>
}<br/>
</code>

到此,开山Demo完成.

本文源码Github地址:

https://github.com/hanyahong/com-hanyahong-blog/tree/master/com-hanyahong-thread-1/src/main/java/com/hyh/thread

思考:进程与线程的比较

进程

资源分配的基本单位。

所有与该进程有关的资源,都被记录在进程控制块PCB中。

进程处理机的调度单位,拥有完整的虚拟地址空间。当进程发生调度时,不同的进程拥有不同的虚拟地址空间,而同一进程内的不同线程共享同一地址空间。

线程与资源分配无关,属于某一个进程,并与其他线程共享进程资源。

线程只由相关堆栈(系统栈或用户栈)寄存器和线程控制表TCB组成。寄存器可被用来存储线程内的局部变量,但不能存储其他线程的相关变量。

进程在多线程中,进程不是一个可执行的实体。

两者比较:

调度和切换:线程上下文切换比进程上下文切换要快得多。

通信:进程间通信IPC,线程间可以直接读写进程数据段(如全局变量)来进行通信——需要进程同步和互斥手段的辅助,以保证数据的一致性。

地址空间和其它资源(如打开文件):进程间相互独立,同一进程的各线程间共享。某进程内的线程在其它进程不可见。

(本篇完)

WeChat: wixf150

原创文章,转发请注明出处:http://www.cnblogs.com/hyhnet/p/6250264.html